Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2022; 19:00 Uhr 1 Stun­de
23562 Lü­beck
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  1 Kind

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Es ist das ers­te Mal das der Weih­nachts­mann kommt

 • Ka­te­go­ri­en:

ID: 888214 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2022; 19:00 Uhr 1 Stun­de
23562 Lü­beck