Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
80333 Mün­chen
Nach­hil­fe vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch

 • Schul­form:

  Gym­na­si­um/Ge­samt­schu­le

 • Klas­se:

  11. Klas­se

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Na­tiv Spea­ker ge­wünscht

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 888284 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
80333 Mün­chen