Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
102,00 €/pau­schal
24.12.2022; 16:30 Uhr ca. 2 Stun­den
15745 Wildau
Haus­halt vor 6 Ta­gen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich fän­de es su­per wenn auch die Er­wach­se­nen be­schenkt wer­den kön­nen.
  Vie­len Dank.

 • Ka­te­go­ri­en:

ID: 888948 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
102,00 €/pau­schal
24.12.2022; 16:30 Uhr ca. 2 Stun­den
15745 Wildau