Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
68163 Mann­heim
Bü­ro vor 2 Wo­chen
 • Ab­tei­lung:

  Emp­fang

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Emp­fang, Te­le­fon­dienst, Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz, Kom­mu­ni­ka­ti­on in Eng­lisch, Ver­sand-/Ku­ver­tier­ar­bei­ten, In­ter­net­re­cher­che, Da­ten­bank­pfle­ge

 • An­for­de­run­gen:

  Sehr gu­te Kor­re­spon­denz, Eng­lisch­kennt­nis­se

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Wir su­chen für Busi­ness­cen­ter Team Ver­stär­kung am Emp­fang. Join us!

  #Bü­ro­ma­nage­ment
  #Kom­mu­ni­ka­ti­on
  #Kun­den­be­treu­ung
  #Te­le­fon­zen­tra­le
  #Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on
  #Im­mo­bi­li­en­ver­wal­tung
  #Uvm.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

Über Unit ex­cel­lent busi­ness­cen­ter GmbH&Co.KG

Bu­si­ness Cen­ter

ID: 889012 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
68163 Mann­heim