Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
40474 Düs­sel­dorf
Bü­ro vor 1 Wo­chen
 • Ab­tei­lung:

  See­fracht

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on

 • An­for­de­run­gen:

  Eng­lisch­kennt­nis­se, Gu­te Ex­cel-Kennt­nis­se

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Wir su­chen für un­se­re See­fracht- und Zoll­ab­tei­lung am Stand­ort Düs­sel­dor­fer Flug­ha­fen ei­ne Hilfs­kraft für Da­ten­er­fas­sung, Do­ku­men­ten­er­stel­lun­gen, Ex­port­zoll­do­ku­men­ta­ti­on. Eng­lisch­kennt­nis­se sind Vor­aus­set­zung.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 889290 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
40474 Düs­sel­dorf