Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
104,00 €/pau­schal
24.12.2023; 17:30 Uhr 1 Stun­de
69429 Wald­brunn
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Zwei Mäd­chen ( zwil­lin­ge) 3 Jah­re

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 913143 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
104,00 €/pau­schal
24.12.2023; 17:30 Uhr 1 Stun­de
69429 Wald­brunn