Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. wö­chent­lich
12279 Ber­lin
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen, Beet­pfle­ge, Laub keh­ren

  • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

    Ma­ri­en­fel­der Al­lee 199 in 12279

  • Ka­te­go­ri­en:

    Mi­ni­job

ID: 914107 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. wö­chent­lich
12279 Ber­lin