Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
22,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 5 Std. pro Wo­che
72135 Det­ten­hau­sen
Bü­ro vor 3 Wo­chen
 • Auf­ga­ben und An­for­de­run­gen:

  An­ge­bot Er­stel­lung
  Rech­nung Er­stel­lung
  Da­tev er­fah­ren
  Im Prin­zip al­les was im Bü­ro bei un­se­rem klei­nen Un­ter­neh­men an­fällt sind ein sehr fa­mi­liä­re Fir­ma und ha­ben ein su­per Ar­beits­kli­ma

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Mi­di­job

ID: 927217 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
22,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 5 Std. pro Wo­che
72135 Det­ten­hau­sen