Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. mehr­mals pro Wo­che
42119 Wup­per­tal
Spra­chen vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Spa­nisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di, Do, Sa

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Möch­te Grund­kennt­nis­se ha­ben

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 927620 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. mehr­mals pro Wo­che
42119 Wup­per­tal