Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. mehr­mals pro Wo­che
40210 Düs­sel­dorf
Nach­hil­fe vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Wirt­schaft

 • Schul­form:

  Uni­ver­si­tät/Fach­hoch­schu­le

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Do, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Rech­nungs­we­sen, Vor­be­rei­tung auf End­prü­fung an­fang Mai

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­job

ID: 927932 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. mehr­mals pro Wo­che
40210 Düs­sel­dorf