Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
82393 If­fel­dorf
Spra­chen vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich möch­te ger­ne, dass mein Sohn 9. Jah­re mit je­man­den eng­lisch spricht um eng­lisch zu ler­nen. Ich stel­le mir vor, dass das spie­le­risch statt­fin­den kann.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 928111 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
82393 If­fel­dorf