Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
40223 Düs­sel­dorf
Nach­hil­fe vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch, Deutsch, Ma­the­ma­tik

 • Schul­form:

  Haupt­schu­le/Re­al­schu­le

 • Klas­se:

  6. Klas­se

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Mi, Do

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  am bes­ten männ­li­che Per­son.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­job

ID: 929256 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
40223 Düs­sel­dorf