Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
10789 Ber­lin
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  An­mel­dung, Dia­gnos­tik

 • Auf­ga­ben:

  Emp­fang, Te­le­fon­dienst, Dia­gnos­tik

 • An­for­de­run­gen:

  Eng­lisch­kennt­nis­se, Freund­li­ches Auf­tre­ten, Pünkt­lich­keit

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Für ei­ne neu­ro­lo­gi­sche Pra­xis su­chen wir Un­ter­stüt­zung!

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Mi­di­job

ID: 940940 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
10789 Ber­lin