Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
63225 Lan­gen (Of­fen­bach)
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  Emp­fang

 • Auf­ga­ben:

  Emp­fang

 • An­for­de­run­gen:

  Freund­li­cher und kom­pe­ten­ter Um­gang mit Pa­ti­en­ten/El­tern

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Wir su­chen für un­se­re Kin­der­arzt­pra­xis in Lan­gen stu­den­ti­sche Aus­hilfs­kräf­te, die am Emp­fang ar­bei­ten. ( Pa­ti­en­ten­auf­nah­me/Te­le­fo­na­te)

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Mi­di­job

ID: 941752 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
63225 Lan­gen (Of­fen­bach)