Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
38100 Braun­schweig
Spra­chen vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Ita­lie­nisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Do

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Bin to­ta­ler An­fän­ger und möch­te mich in ei­nem Jahr un­ter­hal­ten kön­nen

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­job

ID: 944185 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
38100 Braun­schweig