Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. 14-tä­gig
50668 Köln
Nach­hil­fe vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch

 • Schul­form:

  Gym­na­si­um/Ge­samt­schu­le

 • Klas­se:

  12. Klas­se

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Wir su­chen für un­se­ren Sohn (12. Klas­se Ge­samt­schu­le) ei­nen männ­li­chen jun­gen Nach­hil­fe­leh­rer (ger­ne Stu­dent) für den Eng­lisch­leis­tungs­kurs.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­job

ID: 944684 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. 14-tä­gig
50668 Köln