Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
14,00 €/Std.
23.08.2023; 16:00 Uhr 3 Wo­chen ca. 40 Std. pro Wo­che
25980 Wes­ter­land
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  La­bor

 • Auf­ga­ben:

  Tech­ni­sche Be­treu­ung - Ruf­be­reit­schaft

 • An­for­de­run­gen:

  Tech­ni­kaf­fi­ni­tät

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Wir su­chen für ei­ne nächt­li­che Ruf­be­reit­schaft zur Be­treu­ung ei­ner tech­ni­schen An­la­ge im La­bor ei­nen en­ga­gier­ten Stu­den­ten / ei­ne en­ga­gier­te Stu­den­tin. Ei­ne Ein­ar­bei­tung fin­det statt, Un­ter­kunft kann ge­stellt wer­den. Fahrt­kos­ten (DE Ti­cket) wer­den über­nom­men.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

Über As­kle­pios Kli­ni­ken Ham­burg GmbH

Kran­ken­haus

ID: 971656 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
14,00 €/Std.
23.08.2023; 16:00 Uhr 3 Wo­chen ca. 40 Std. pro Wo­che
25980 Wes­ter­land