Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
70182 Stutt­gart
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  In­ter­net

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich brau­che Hil­fe bei der For­ma­tie­rung ei­ner wis­sen­schaft­li­chen Haus­ar­beit (Psy­cho­lo­gie)

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 971994 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
70182 Stutt­gart