Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
10555 Ber­lin
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  Word

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Be­nö­ti­ge Ein­wei­sung in Win­dows 11 ( bis­her Win­dows 7 ). - Bin Rent­ner (80 Jah­re) und
  be­kom­me En­de Ok­to­ber ei­nen neu­en Com­pu­ter.
  Ein­satz­ta­ge und Uhr­zei­ten kön­nen ab­ge­spro­chen wer­den. - Un­ter­richt di­rekt am neu­en
  PC im Bei­sein der Ehe­frau. Even­tu­ell spä­ter noch Ban­king und Fra­gen beim Han­dy (?).

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 972446 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
10555 Ber­lin