Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Std.
31.08.2023; 09:00 Uhr un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
58642 Iser­lohn
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
  • Ab­tei­lung:

    Ge­schäfts­füh­rung, Kun­den­be­treu­ung, Emp­fang

  • Auf­ga­ben:

    All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Emp­fang, Te­le­fon­dienst, Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job

ID: 973760 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Std.
31.08.2023; 09:00 Uhr un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
58642 Iser­lohn