Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
24,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
91281 Kir­chen­thum­bach
Spra­chen vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Mein Kind ist 5 Jah­re alt

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 976573 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
24,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
91281 Kir­chen­thum­bach