Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
33,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
83620 Feld­kir­chen-West­er­ham
Mu­sik vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich möch­te Rock­songs auf der Akus­tik-Gi­tar­re am La­ger­feu­er spie­len kön­nen.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 976649 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
33,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
83620 Feld­kir­chen-West­er­ham