Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
23554 Lü­beck
Ser­vice vor 3 Wo­chen
 • An­lass:

  Gas­tro­no­mie

 • Be­schrei­bung der Gas­tro­no­mie:

  Sys­tem­gas­tro­no­mie Sub­way

 • Auf­ga­ben:

  Kas­sie­ren, Spei­sen zu­be­rei­ten, Buf­fet be­treu­en

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent wird an­ge­stellt

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Ar­beits­zeit nach Ab­spra­che un­ter Be­rück­sich­ti­gung der Öff­nungs­zei­ten

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Do, Fr, Sa, So

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­job

ID: 976875 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
23554 Lü­beck