Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2023; 16:30 Uhr 1 Stun­de
10245 Ber­lin
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  Kin­der­grup­pe

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Gu­ten Tag,

  Wir fei­ern Ni­ko­laus am 6.12 mit 4 Fa­mi­li­en und möch­ten ger­ne ei­nen Ni­ko­laus bu­chen.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­job

ID: 977076 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2023; 16:30 Uhr 1 Stun­de
10245 Ber­lin