Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
40223 Düs­sel­dorf
Bü­ro vor 2 Wo­chen
 • Ab­tei­lung:

  Emp­fang

 • Auf­ga­ben:

  Emp­fang, Te­le­fon­dienst, Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz, Kom­mu­ni­ka­ti­on in Eng­lisch, Check-in von Gäs­ten

 • An­for­de­run­gen:

  Eng­lisch­kennt­nis­se, Gu­te EDV-Kennt­nis­se

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Wir su­chen für un­se­re Re­zep­ti­on im Ho­tel ei­ne/ei­nen freund­li­chen kom­mu­ni­ka­ti­ve/en Mit­ar­bei­te­rin/Mit­ar­bei­ter, die/der un­ser Emp­fangs­per­so­nal stun­den­wei­se un­ter­stützt. Com­pu­terer­fah­rung und Eng­lisch­kennt­nis­se sind er­for­der­lich. Ger­ne als Mi­ni­job­kraft.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 978370 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
40223 Düs­sel­dorf