Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
40667 Meer­busch
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  Ver­kauf/Ver­trieb, Mar­ke­ting, Kun­den­be­treu­ung

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Kun­den­ak­qui­se, Web­site­be­treu­ung

 • An­for­de­run­gen:

  Eng­lisch­kennt­nis­se, Gu­te EDV-Kennt­nis­se

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Ich su­che Un­ter­stüt­zung in mei­nem Bü­ro/Ate­lier. Auf­ga­ben mit Mar­ke­ting / Ver­triebs­prio­ri­tät. Bü­ro­auf­ga­ben, Kun­den­ser­vice, Or­ga für Aus­stel­lun­gen etc.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 989313 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
40667 Meer­busch