Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
70,00 €/pau­schal
24.12.2023; 17:00 Uhr 1 Stun­de
12355 Ber­lin
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  3 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Lie­be*r Weih­nachts­mann*frau, un­se­re Kin­der sind 3, 5 und 8 und freu­en sich sehr über dei­nen Be­such.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­job

ID: 989806 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
70,00 €/pau­schal
24.12.2023; 17:00 Uhr 1 Stun­de
12355 Ber­lin