Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 6 Std. wö­chent­lich
12681 Ber­lin
Spra­chen vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Lehr­un­ter­richt an Be­rufs­fach­schu­le

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 994013 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 6 Std. wö­chent­lich
12681 Ber­lin