Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2023; 16:00 Uhr 1 Stun­de
04289 Leip­zig
Haus­halt vor 4 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Ge­naue­re De­tails wer­den am Bes­ten per­sön­lich be­spro­chen.

  Der Weih­nachts­mann muss kin­der­lieb, kom­mu­ni­ka­tiv, schlag­fer­tig und freund­lich sein.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­job

ID: 994322 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2023; 16:00 Uhr 1 Stun­de
04289 Leip­zig