Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2023; 16:00 Uhr 1 Stun­de
18147 Ros­tock
Haus­halt vor 4 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  1 Kind

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Hal­lo, wir woh­nen in Moor­re­ge aber fei­ern Weih­nach­ten in Ros­tock. Das Kind ist drei Jah­re alt. LG

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­job

ID: 995408 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2023; 16:00 Uhr 1 Stun­de
18147 Ros­tock