Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2023; 16:30 Uhr 1 Stun­de
40629 Düs­sel­dorf
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  1 kind 2,5 jah­re das an­de­re 2 mo­na­te. 5 Er­wach­se­ne sol­len auch 1 Ge­schenk über­ge­ben be­kom­men

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­job

ID: 997297 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2023; 16:30 Uhr 1 Stun­de
40629 Düs­sel­dorf