Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/Std.
24.12.2023; 18:00 Uhr 1 Stun­de
04288 Leip­zig
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Wir su­chen ei­nen lie­be­vol­len Weih­nachts­mann, der un­se­rer Toch­ter den Zau­ber von Weih­nach­ten schen­ken kann. Ab­spra­chen dann te­le­fo­nisch. Wir wür­den uns sehr freu­en, auf die­sem We­ge ei­nen "ech­ten" Weih­nachts­mann zu fin­den.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­job

ID: 997434 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/Std.
24.12.2023; 18:00 Uhr 1 Stun­de
04288 Leip­zig