Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
25.12.2023; 17:00 Uhr 1 Stun­de
13627 Ber­lin
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  1 Kind

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Ein Kind aber möch­te Ge­schen­ke auch an Er­wach­se­ne ver­tei­len

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­job

ID: 997772 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
25.12.2023; 17:00 Uhr 1 Stun­de
13627 Ber­lin