Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
34537 Bad Wil­dun­gen
Spra­chen vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Spa­nisch­un­ter­richt, Tür­kisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2), Fort­ge­schrit­ten (B1-B2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Fr, Sa, So

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 998142 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
34537 Bad Wil­dun­gen