Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
40670 Meer­busch -
ak­ten­ta­sche Bü­ro vor 5 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  Ge­schäfts­füh­rung, Emp­fang

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Emp­fang, Te­le­fon­dienst, Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz, Kom­mu­ni­ka­ti­on in Eng­lisch, In­ter­net­re­cher­che

 • An­for­de­run­gen:

  Sehr gu­te Kor­re­spon­denz, Eng­lisch­kennt­nis­se, Gu­te EDV-Kennt­nis­se

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Die Ar­beits­zei­ten sind wie folgt:
  Mo.- Do. 08:00 - 16:45 bzw. 08:45-17:30
  Fr. 08:00-15:30 bzw. 09:00-16:30

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Werk­stu­den­ten­jobs

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  10,00 €/Std.
  ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
  40670 Meer­busch -