Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
24.12.2019; 18:00 Uhr < 30 Mi­nu­ten
30926 Seel­ze -
Haus­halt vor 9 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  1 Kind

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Muss am bes­ten ein ech­ten Bart tra­gen und per­fekt deutsch spre­chen

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  60,00 €/pau­schal
  24.12.2019; 18:00 Uhr < 30 Mi­nu­ten
  30926 Seel­ze -