Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
89075 Ulm
Mu­sik vor 3 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di, Mi, Do

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  E-Gi­tar­ren Un­ter­richt er­wünscht

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job


Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
89075 Ulm